İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Müşteri Aydınlatma Metni

 

 1. Bilgilendirme

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu Kalif Mimarlık Mühendislik Proje Yapı Taahhüt Üretim İthalat İhracat ve San. Ltd. Şti.’ye (“KALİF DESİNG” veya “ŞİRKET”), ait internet sitesi, mobil uygulamalar ve şirketimize ait sosyal medya hesaplarını kullanarak ürün siparişinde bulunan üye/ziyaretçilere, Kalif Desing mağazalarını ziyaret eden ve alışverişte bulunan müşterilere ilişkin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemesi amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, mağazalarımızda sözlü beyan ettiğiniz veya belge olarak sunmuş olduğunuz bilgiler, web sitesi, mobil uygulama aracılığı ile üye olarak veya üye olmadan gerçekleştirdiğiniz işlemleriniz, e-posta, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgi ve belgeler aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Veri Kategorisi

İşlenen Veriler

Kimlik Verisi

Adı Soyadı, TCKN, Şahıs Şirketi Bilgileri, Vergi Numarası ve Dairesi

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres

Finans Bilgisi

Banka ve IBAN Bilgileri

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet Sitesi Giriş – Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı ve Parola, IP Bilgileri

Müşteri İşlem Verisi

Fatura Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Sipariş Bilgileri

Pazarlama Verileri

Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Çerez Kayıtları

 1. Hukuki Sebepler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kalif Design tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Hukuki Sebepler

Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verileriniz;

 • Veri işleme için açık rıza alınmasının zorunlu olması (KVKK m. 5/1)
 • Kanunlarda açıkça öngörülme (KVKK m. 5/2-a)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5/2-c)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5/2-ç)
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2-f)

veri işleme şartları, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuatlar gereği aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

Amaçlar

 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Alışveriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Alışveriş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verilmesi,
 • Taleplerinizin değerlendirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi,
 • Faturaların düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Belirli bir tutarın üzerinde veya hakkında açıkça bir düzenleme bulunan belirli bir ürün satın alınması halinde ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi,
 • Satış sonrası operasyonel işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerimizin yerine getirilmesi,
 • Satın almış olduğunuz ürünlerin tarafınıza kargo aracılığı ile teslim edilebilmesi,
 • Ürün iadesi ve ücret iadesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari iletişim izni/açık rızası verilmesi halinde genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta vb) bulunulabilmesi,
 • İletişim kanallarımız (Telefon, e-posta, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya vs.) üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde tarafımıza iletmiş olduğunuz sorun, şikayet ve istekleriniz çözümlenmesi, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi,
 • İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi ve bu doğrultuda teknik danışmanlık alınması,
 • Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dava ve hukuki süreçlerin takibinin yapılması,
 • Güvenlik, inceleme ve soruşturma kapsamında delil teşkil etmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileriniz işlemin gerektirdiği kişisel verilerle sınırlı olmak kaydıyla yurt içinde;

 • Mevzuattan kaynaklanan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yasal bildirimlerin yapılması amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, mali müşavirler ile adli makamlara,
 • Yasal haklarımızın kullanılması kapsamında avukatlarımıza, arabuluculara,
 • Ticari iletişime ilişkin kayıtları İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ne,
 • İnternet sitesi barındırma hizmeti alınması, internet sitesi ve mobil uygulamalarımız üzerindeki kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, operasyonel hizmetler, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği alınması amacıyla, Şirketimiz iş ortakları ve hizmet alınan firmalara,
 • Şüpheli işlemlerin tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına ve yetkili kurumlara

aktarılabilmektedir.

Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel veriler tarafımızca yurt dışına aktarılmamaktadır. Kalif Design ile sosyal medya hesapları aracılığı ile iletişime geçmeniz, sipariş vermeniz durumunda, ilgili sosyal medya platformlarına ait sunucuların yurtdışında bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede KVK Kurulu’na ve ilgili kişiye bildirecektir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişi talebi üzerine Şirketimiz tarafından KVK mevzuatı gözetilerek hazırlanan saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek yöntemle imha edilir.

 1. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler, kanun kapsamındaki başvurularını ve taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında https://www.kalifshop.com.trweb adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu Türkçe olarak doldurarak;

Gülsuyu, Kelebek Sk. NO:6, 34848 Maltepe/İstanbul adresine kimliğinizle birlikte bizzat başvurabilir veya Noter kanalıyla gönderebilir,

Ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@kalifshop.com.tr adresine iletebilir.

Şirketimiz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşlemin “Şirketimiz” için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifede ücret alınabilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde KALİF DESIGN tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.